محمد جاویدی

کلمات کاربردی هک و امنیت

امنیت
امنیت – کلمات کاربردی

در این وهله ما سعی بر آن داریم؛ تا به شما دسته ای از کلمات مفید، در عرصه امنیت

  • (البته برای افرادی که مبتدی هستند و به زبان خیلی استاد نیستند) را توضیح دهیم.

کلمات کاربردی در بحث امنیت برای افراد مبتدی :

*ﺗﮭﺪﯾﺪ -> Threat ﯾﮏ ﻋﻤﻞ که ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ مورد شک و نا امن نشان وضعیت موجود (سیستم(کامپیوتر)) را داشته باشد.

*آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی-> Vulnerability ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ , طﺮح ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻄﺎ که ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑه ﯾﮏ رﺧﺪاد ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘه در ﺟﮭﺖ ﺑ] ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد

*ھﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ-> Target of Evalution , اﺟﺰای ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ،ﮐه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ IT ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

*ﺣﻤله Attack -> ﯾﮏ ﺣﻤﻠه ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐه ﻧﻘﺾ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ  ﯾﮏ حجوم آوردن در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐه از ﯾﻢ ﺗﮭﺪﯾﺪ

*اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ-> Exploit ﺑﻮاﺳطه آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ، IT اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ ﯾﮏ راه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای نفوذ ﮐﺮدن در اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ است

*(security) اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑه اطلاعاتی که در آن می باشد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد. ھﺮ روﯾﺪاد ھﮏ ﻧﺘﯿﺠه ھﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻣﻨﯿﺖ:: ( availability دﺳﺘﺮﺳﯽ) ( تمامیت integrity) (درﺳﺘﯽ authenticity) (ﺳﻨﺪﯾﺖ confidentiality) اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ

*(confidentiality) –> ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﺑﻮدن اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ وﺳﯿﻠه ھﺎ

*(authenticity) … ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎ اطﻼﻋﺎت

*(integrity) درﺳﺘﯽ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮدن داده ھﺎ و وﺳﯿﻠه ھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ

*(availability) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮاﺗﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ وﺳﯿﻠﮫ ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب

در این مبحث سعی بر آن شده که برخی کلمات عمومی مبحث امنیت مطرح شود.

امتیاز کاربران
[تعداد: 4 میانگین: 5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *