شبکه های اجتماعی - جت کام

رسانه چیست؟

هر آنچه را که ما در زندگی مان تحت عنوان ابزاری برای ارتباطات مجازی (گوینده یا شنونده یا هر دو حضور فیزیکی ندارند) حال چه یک طرفه چه دو طرفه را رسانه می گوییم. به عبارت دیگر وسایل (یا وسیله) ارتباط را رسانه می گوییم (ساده شده) که اکثرا این ارتباط مجازی است رسانه در […]

ادامه مطلب