کلمات کاربردی هک و امنیت

امنیت
امنیت – کلمات کاربردی

در این وهله ما سعی بر آن داریم؛ تا به شما دسته ای از کلمات مفید، در عرصه امنیت

  • (البته برای افرادی که مبتدی هستند و به زبان خیلی استاد نیستند) را توضیح دهیم.

کلمات کاربردی در بحث امنیت برای افراد مبتدی :

*ﺗﮭﺪﯾﺪ -> Threat ﯾﮏ ﻋﻤﻞ که ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ مورد شک و نا امن نشان وضعیت موجود (سیستم(کامپیوتر)) را داشته باشد.

*آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی-> Vulnerability ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ , طﺮح ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻄﺎ که ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑه ﯾﮏ رﺧﺪاد ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘه در ﺟﮭﺖ ﺑ] ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد

*ھﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ-> Target of Evalution , اﺟﺰای ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ،ﮐه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ IT ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

*ﺣﻤله Attack -> ﯾﮏ ﺣﻤﻠه ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐه ﻧﻘﺾ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ  ﯾﮏ حجوم آوردن در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐه از ﯾﻢ ﺗﮭﺪﯾﺪ

*اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ-> Exploit ﺑﻮاﺳطه آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ، IT اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ ﯾﮏ راه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای نفوذ ﮐﺮدن در اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ است

*(security) اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑه اطلاعاتی که در آن می باشد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد. ھﺮ روﯾﺪاد ھﮏ ﻧﺘﯿﺠه ھﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻣﻨﯿﺖ:: ( availability دﺳﺘﺮﺳﯽ) ( تمامیت integrity) (درﺳﺘﯽ authenticity) (ﺳﻨﺪﯾﺖ confidentiality) اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ

*(confidentiality) –> ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﺑﻮدن اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ وﺳﯿﻠه ھﺎ

*(authenticity) … ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎ اطﻼﻋﺎت

*(integrity) درﺳﺘﯽ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮدن داده ھﺎ و وﺳﯿﻠه ھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ

*(availability) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮاﺗﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ وﺳﯿﻠﮫ ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب

در این مبحث سعی بر آن شده که برخی کلمات عمومی مبحث امنیت مطرح شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *